ขอเชิญร่วมประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง"
หลักเกณฑ์การประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

     ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”  
    

ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในงานสังคมศึกษา...สาขาวิชาแห่งการเรียนรู้

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

*************************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่นี้คลิ๊กเลย!!! 12. 2017