วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 00:00

ประวัติความเป็นมา

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติความเป็นมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 จนถึงปี พ.ศ. 2559 รวมเวลา 79 ปี
โดยเริ่มจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จนกระทั่งได้รับการสถาปนาเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”รูปที่ 1 : ซุ้มประตู วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตครู แบ่งสายงานการปฏิบัติราชการออกเป็นสำนักงานอธิการ คณะวิชา และภาควิชา โดยคณะวิชาครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารระดับคณะ
รูปที่ 2 : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  

            พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่ จำนวน 85 ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดหลักสูตร 4 ปีในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนครูหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3 ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1)

            วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์
เป็นสำนักงานคณบดี

            ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา” พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549รูปที่ 3 :  “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่)

            พ.ศ. 2550 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 3 (รหัสนักศึกษา 48) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 47) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 (Practicum 3)
ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

            ในปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี จำนวน 7 หลักสูตร

ปรัชญา

          ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์

          สร้างและยกระดับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

          ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ภารกิจหลัก

  1. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษา และการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
  2. บริการวิชาการคุณภาพเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานชาติ

ประวัติความเป็นมา : สาขาวิชาสังคมศึกษา

พ.ศ. 2554 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์กับคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันจัดทำหลักสูตรดังกล่าว

ชื่อหลักสูตร

                    ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

                   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

          ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                   ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

                   ชื่อย่อ : ค.บ. (สังคมศึกษา)

                   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Social Studies)

                   ชื่อย่อ : B.Ed. (Social Studies)

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

สาขาวิชาสังคมศึกษาเปิดรับนักศึกษาเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2554 (รหัสนักศึกษา 54) และในปี พ.ศ. 2558 มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาครบทั้ง 5 ชั้นปี

ปีการศึกษา2558 สาขาวิชาสังคมศึกษามีนักศึกษาจบการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 65 คน (รหัสนักศึกษา 54)

และในปัจจุบัน พ.ศ. 2559 สาขาวิชาสังคมศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

          เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต และปรับปรุงวิชาเอกให้มีความเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับที่คุรุสภากำหนดให้เป็น 11 มาตรฐาน


 

Read 435 times Last modified on วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559 14:17
04. 2018